Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 15 lutego 2023 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.
Spotkanie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Wykład pt. „Patroni ulic Opola” i „Opolscy Bohaterowie” – realizacja Stowarzyszenia Projekt Opolskie wygłoszą: Tomasz Kaliszan, dr Marek Mazurkiewicz oraz dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ.

Stowarzyszenie o nazwie „Projekt: Opolskie”, ma na celu przede wszystkim podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju województwa opolskiego i dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców stolic Regionów – miasta Opola oraz miasta Wrocławia, w tym: zatrzymania postępującej depopulacji oraz inicjowanie działań propagujących ideę budowy na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego – opartego na zgodzie, współpracy i integracji wielu środowisk: społeczeństwa obywatelskiego.

 

Tomasz Kaliszan

Przewodniczący Stowarzyszenia „Projekt: Opolskie”, Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz uczelni zagranicznych (Selcuk Universitesi – Turcja; oraz Irpień – Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy). Wiedzę z zakresu zarządzania zdobył w Apsley Business School of London i w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Tam uzyskał tytuł Executive master of business administration, co w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przełożyło się na prawidłowe zarządzanie oraz planowanie. Zawodowo pracuje jako manager w bardzo dużej opolskiej firmie, która jest liderem w swojej branży w Europe środkowo – wschodniej.

Marek Mazurkiewicz

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UO i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące: powojennej wymiany ludności w Polsce i Niemczech, polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, bezpieczeństwa międzynarodowego, migracji powodowanej konfliktami, stosunków międzynarodowych w Europie w XX i XXI w., systemu politycznego RP, administracji publicznej w Polsce.

Piotr Pałys

Dr hab. Piotr Pałys – Pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu, kierownik Zakładu Badań Śląskoznawczych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów narodu serbołużyckiego, stosunków polsko-czeskich oraz historii Śląska. Autor rozpraw: Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko–czechosłowackich w latach 1945–1947, Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 (wspólnie z Leszkiem Kuberskim), Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz – Głubczyce – Kłodzko, Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej, Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920–1922, Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945–1948.