Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Staże i praktyki

Staże i praktyki

Praktyki studenckie, staże i wolontariat w Instytucie Śląskim

Informacje ogólne

Na praktyki studenckie przyjmuje się osoby odbywające studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach odpowiadających profilowi badawczemu Instytutu.
Na staże i wolontariat przyjmuje się absolwentki i absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z dyplomem ukończenia studiów na kierunkach odpowiadających profilowi badawczemu Instytutu, jak również osoby do pracy w bibliotece lub administracji Instytutu.
W zakresie płatnego programu stażowego Instytut przyjmuje osoby, które uzyskały na ten cel finansowanie w powiatowych urzędach pracy.

Wniosek o praktykę studencką, staż lub wolontariat

W celu uzyskania zgody na odbycie praktyki, stażu lub wolontariatu, kandydat składa wniosek zawierający list motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie (w przypadku praktyki studenckiej – wniosek z uczelni).
Zaproszenie na rozmowę wstępną kandydat otrzymuje drogą korespondencyjną. Oferty odrzucone zostają zniszczone.

Odbywanie praktyki studenckiej, stażu lub wolontariatu

Praktyka, staż i wolontariat odbywają się w godzinach pracy Instytutu. Wymiar godzin jest ustalany przez opiekuna powoływanego każdorazowo przez dyrekcję Instytutu.
Zadania do realizacji wyznacza opiekun.
Obecność w pracy dokumentowana jest podpisem na liście obecności.
Na korzystanie z materiałów naukowych stanowiących własność placówki każdorazowo zgody udziela dyrektor Instytutu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Na wniosek osoby zainteresowanej Instytut wydaje zaświadczenie o odbyciu praktyki, stażu lub wolontariatu podpisane przez opiekuna i dyrektora Instytutu.
Za prawidłową realizację programu praktyki studenckiej, stażu lub wolontariatu w wymiarze naukowym odpowiada zastępca dyrektora ds. naukowych, a w zakresie pracy administracyjnej i biblioteki – kierownicy odpowiednich komórek organizacyjnych.

Font Resize
Kontrast