Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Cele Stowarzyszenia

Całość Statutu Stowarzyszenia Instytut Śląski (PDF).

Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania na rzecz wielokulturowości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • rozwijanie krajoznawstwa, kultury i nauki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • a także wspomaganie rozwoju demokracji;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami różnych narodów i państw.

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • inicjowanie, prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników w zakresie dziejów Śląska w jego historycznych granicach w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów przestrzennych oraz społecznych na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych, prawno-administracyjnych, polityki regionalnej, miejsca i roli Śląska w Polsce i Europie oraz badanie stosunków międzynarodowych, zwłaszcza problematyki niemcoznawczej, czeskiej i zagadnień współpracy europejskiej, sporządzanie ekspertyz, raportów, opracowań przeznaczonych dla organów i instytucji naukowych, organizacji gospodarczych, politycznych i społecznych oraz administracji państwowej i samorządowej;
 • prowadzenie i inicjowanie socjologicznych studiów nad społecznościami regionu w celu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagania rozwoju demokracji i działania na rzecz wielokulturowości;
 • inicjowanie i prowadzenie badań językoznawczych w celu ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz wielokulturowości;
 • studia nad społecznościami regionu, z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego w celu działania na rzecz wielokulturowości oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • studia nad ochroną środowiska Odry i Nadodrza w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • prowadzenie studiów geograficznych dotyczących Śląska w celu rozwijania krajoznawstwa;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i oświatowej o Śląsku i Nadodrzu, organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów w celu krzewienia nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wydawanie książek naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, literackich tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego celami statutowymi w celu krzewienia nauki, działania na rzecz wielokulturowości oraz rozwijania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych związanych tematycznie z działalnością Stowarzyszenia w celu krzewienia nauki, działania na rzecz wielokulturowości, rozwijania kultury i sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • dokumentowanie spraw śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów Śląska w celu wspomagania rozwoju i wspierania społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka;
 • organizowanie wystaw tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia w celu rozwijania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
Font Resize
Kontrast