Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego

Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego

49,00 

Autorzy: Piotr Gibas, Krystian Heffner, Marek Korzeniowski, Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż
ISBN 978-83-7126-394-1
Oprawa twarda
Liczba stron 204

Kategoria

Opis

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ewolucja czynników demograficznych oddziałujących na rynek pracy województwa opolskiego 
1.1. Stan obecny i perspektywy sytuacji demograficznej
1.2. Przepływy migracyjne jako czynnik oddziałujący na rynek pracy
1.3. Wybrane konsekwencje zmian demograficznych dla polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy

Rozdział 2. Rynek pracy województwa opolskiego w latach 2000–2019 
2.1. Ekonomiczne grupy wieku
2.2. Aktywność zawodowa i bezrobocie
2.3. Podmioty gospodarcze i zatrudnienie

Rozdział 3. Teoretyczne i metodologiczne podłoże badań ewaluacyjnych opolskiego rynku pracy 
3.1. Teoretyczne założenia i funkcje badań ewaluacyjnych
3.2. Podłoże metodologiczno-źródłowe

Rozdział 4. Wsparcie udzielone w ramach RPO WO w kontekście potrzeb i wyzwań opolskiego rynku pracy w świetle badań ilościowych 
4.1. Zagadnienia trafności form wsparcia
4.1.1. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie form wsparcia w powiatach województwa opolskiego
4.1.2. Uczestnicy projektów w świetle wybranych cech demograficzno-społecznych jako grupy docelowe wsparcia
4.2. Zagadnienia skuteczności form wsparcia
4.2.1. Kompetencje, kwalifikacje i umiejętności nabywane w wyniku uczestnictwa we wsparciu – kursy i szkolenia
4.2.2. Staże i praktyki oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy
4.2.3. Zagadnienia kanibalizacji produktów i usług w programie
4.2.4. Udział we wsparciu i jego wpływ na podjęcie pracy
4.2.5. Staże i praktyki
4.2.6. Kursy i szkolenia
4.2.7. Mobilność zawodowa odbiorów wsparcia w kontekście uczestnictwa w programie
4.2.8. Wpływ wsparcia na budowę potencjału regionalnych specjalizacji
4.2.9. Działalności gospodarcze
4.3. Zagadnienia efektywności form wsparcia
4.3.1. Efektywność form wsparcia w kontekście aktywizacji zawodowej
4.3.2. Efektywność form wsparcia w kontekście samozatrudnienia
4.3.3. Efektywność zatrudnieniowa nowo powstałych firm w kontekście uzyskanego dofinansowania
4.4. Zagadnienia użyteczności form wsparcia
4.4.1. Użyteczność instrumentów wsparcia w kontekście aktywizacji zawodowej – staże i praktyki
4.4.2. Kursy i szkolenia
4.4.3. Użyteczność instrumentów wsparcia w kontekście samozatrudnienia
4.5. Zagadnienia trwałości efektów wsparcia
4.5.1. Trwałość efektów wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej – staże i praktyki
4.5.2. Kursy i szkolenia
4.5.3. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
4.5.4. Trwałość efektów wsparcia w kontekście samozatrudnienia

Rozdział 5. Wsparcie udzielone w ramach RPO WO w świetle badań jakościowych 
5.1. Uwagi metodologiczne
5.2 Trafność form wsparcia: grupy docelowe i aktualność założeń działań
5.3 Skuteczność form wsparcia przez kształcenie: nabywanie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności
5.4 Podjęcie pracy i regionalne specjalizacje: rezultaty skutecznego wsparcia
5.5 Efektywność i użyteczność form wsparcia: aktywizacja zawodowa i samozatrudnienie

Rozdział 6. Ocena poziomu dopasowania wsparcia do potrzeb i wyzwań opolskiego rynku pracy w świetle analiz ekonomiczno-przestrzennych 
6.1. Uwagi metodologiczne
6.2 Charakterystyka danych użytych w badaniu
6.3 Wyniki przeprowadzonych analiz

Rozdział 7. Formuły realizacji interwencji w RPO WO 2014–2020 oraz ich aktualność w perspektywie 2021–2027 
7.1 Zasady i założenia RPO WO 2014–2020, ich prawidłowość i aktualność dla RPO WO 2021–2027
7.2 Ocena prawidłowości i aktualności założeń oraz form wsparcia przyjętych na poziomie Działań 7.1, 7.2 i 7.3 w RPO WO 2014–2020 w perspektywie 2021–2027
7.3 Ocena prawidłowości i aktualności identyfikacji grup docelowych przyjętych na poziomie Działań 7.1, 7.2 i 7.3 w RPO WO 2014–2020 w perspektywie 2021–2027
7.4 Ocena zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy 2014–2020 oraz propozycje zapisów dla perspektywy 2021–2027
7.5 Ocena prawidłowości i aktualności zapisów
7.6 Sposób profilowania przyszłych rodzajów/typów/kategorii interwencji w ramach działań w obszarze rynku pracy

Rozdział 8. Podsumowanie 
8.1 Obraz regionalnego rynku pracy w świetle ewaluacji
8.2 Wnioski z badań dla polityki rynku pracy

Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Spis wykresów
Summary

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast