Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że zgodnie z Regulaminem Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków oraz w porozumieniu z przedstawicielem rodziny Patronów p. Jackiem Wawrzynkiem skład Kapituły został rozszerzony przez dr. Bernarda Linka, dyrektora PIN–IŚ o dwie osoby spoza opolskiego środowiska naukowego. Do Kapituły zgodzili się wejść: prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego.
Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold – historyk, od kilkudziesięciu lat związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim. Wybitny znawca powojennych dziejów Polski, szczególnie Ziem Zachodnich i Północnych. W swych pracach wielokrotnie podejmował kwestię powojennych losów ludności rodzimej. W PIN – Instytucie Śląskim w Opolu pełni obecnie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.
Dr Józef Szymeczek – historyk i działacz mniejszości polskiej na Zaolziu. W swych publikacjach obok tej problematyki wielokrotnie podejmował kwestie ewangelików na Śląsku Cieszyńskim i w Czechach. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Rady Polaków w Republice Czeskiej, obecnie jest jej wiceprezesem oraz dyrektorem Instytutu ds. Badań Tożsamości Europejskiej na Uniwersytecie w Ostrawie.

Leokadia Drożdż
Sekretarz Kapituły