Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.
Spotkanie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Spotkanie poświęcone będzie różnym wymiarom bezpieczeństwa – osobistego i zbiorowego – oraz nauce o bezpieczeństwie, jako części nauk społecznych, a także jego korelacjom z innymi sferami życia, np. kulturą.
Najnowszy podręcznik akademicki poświęcony tym zagadnieniom Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy zaprezentują jego autorzy: Marek Mazurkiewicz, Bartosz Maziarz, Lech Rubisz, Adam Drosik i Kamil Minkner. Podręcznik wydany został przez Uniwersytet Opolski.

Informacja o prelegentach

Dr Bartosz Maziarz

Politolog, specjalista ds. bezpieczeństwa. W 2017 r. – Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności zewnętrznej UE. Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego w 2010 r. (praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Nowaka, pt. Udział Polski w sojuszniczej operacji wojskowej w Afganistanie). W kwietniu 2016 r. obronił pracę doktorską, pt. Misje i operacje wojskowe a bezpieczeństwo Polski, pod kierunkiem prof. UO, dr hab. Elżbiety Treli-Mazur. Realizator wielu grantów i projektów finansowanych, m.in. z NCBiR, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, INTERREG CE oraz EFS.

Dr hab. Lech Rubisz, prof. UO

Doktor habilitowany nauk o polityce. Autor licznych naukowych publikacji na temat teorii polityki, metodologii nauk o polityce i filozofii politycznej.

Dr hab. Adam Drosik, prof. UO

Doktor hab.  w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia (studia magisterskie) i administracja (studia licencjackie). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak na temat: “Kryzys jako czynnik kreowania wizerunku politycznego. Prawo i Sprawiedliwość (2005-2007) analiza przypadku” obronił w 2011 roku.

Dr Marek Mazurkiewicz

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące: powojennej wymiany ludności w Polsce i Niemczech, polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, bezpieczeństwa międzynarodowego, migracji powodowanej konfliktami, stosunków międzynarodowych w Europie w XX i XXI w., systemu politycznego RP, administracji publicznej w Polsce.

Dr hab. Kamil Minkner, prof. UO

Zajmuje się naukowo teorią polityką (szczególnie kwestią polityczności oraz kryteriami upolitycznienia) oraz relacjami pomiędzy polityką a kulturą (szczególnie sztuką, kulturą popularną i cyberkulturą). W 2009 obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę Kino jako medium polityczne. W 2012 wydał książkę O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią. Specjalista w zakresie jakościowych badań społecznych oraz prognoz strategicznych, które aplikował w analizach eksperckich realizowanych m.in. na rzecz Radia Opole, Urzędu Miasta Opole czy Uniwersytetu Opolskiego. Członek ogólnopolskiego zespołu badawczego funkcjonującego na podstawie grantu Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku realizowanego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Redaktor tematyczny w czasopismach „Athenaeum. Polskie Studia Politologicze” oraz „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”. Jest również absolwentem szkoły filmowej Wajda School w Warszawie (2012). Interesuje się kinem społecznie i politycznie zaangażowanym, niezależną muzyką rockową i postrockową oraz posthumanizmem.