Wykład odkrywczyni palatium Mieszka I oraz prawdopodobnego miejsca chrztu Polski, prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz 21 kwietnia w Instytucie Śląskim

Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym: w sali 201 Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu oraz online przez aplikację Zoom pod adresem: https://instytutslaski.pl/wyklad
Wykładu będzie można wysłuchać również na stronie facebookowej Instytutu.

Wraz z objęciem w 1996 r. przez prof. dr hab. Hannę Kóčkę-Krenz stanowiska dyrektora Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza podjęto zakrojone na szeroką skalę badania na poznańskim Ostrowie Tumskim. 21 lipca 1999 r. jej zespół trafił na przedromański fundament. Profesor trafnie rozpoznała w nim fragment zachodniej ściany książęcego palatium:

„Byłam przekonana, że palatium Mieszka musi być gdzieś na Ostrowie Tumskim. To zresztą nie moja teza, bo sugerował to już Witold Hensel, który w latach 1938-39 r. uczestniczył w badaniach na Ostrowie”

Prof. Gerard Labuda, wybitny historyk mediewista, komentował:

„Trzeba być szczęściarzem, by niemal od razu idealnie trafić na takiej klasy zabytek.” Kolejne odkrycie zespołu archeologów prof. Kóčki-Krenz dotyczyło pozostałości pracowni złotniczej, która przylegała do ściany pałacu Mieszka. W 2005 r. odnaleziono  bullę Bolesława Krzywoustego.

W 2009 r. odkryto fundamenty kaplicy Dobrawy, pierwszej chrześcijańskiej świątyni na ziemiach państwa Polan.

Profesor Hanna Kóčka-Krenz odbyła na UAM studia z zakresu historii sztuki (1964-1969) i z zakresu archeologii (1965-1970), zakończone magisterium na podstawie pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate), opublikowanej w „Fontes Archaeologici Posnanienses” (t. XXII: 1971, s. 97-143). Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od 1973 r. Doktorat i adiunktura w 1981 r. (Złotnictwo skandynawskie IX-XI wieku, Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Biżuteria północno-zachodniosłowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993. Od 1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM do 2008 r., w latach 2008-2012 dziekan Wydziału Historycznego UAM, zaś od maja 2012 r. profesor zwyczajny. Od września 2016 r. dyrektor Instytutu Archeologii. W 2016 r. uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Kierowała grantem NPRH pt. „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego” oraz brała udział w realizacji grantu NCN – Symfonia: „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” realizowanego przez Poznańskie Centrum Archeogenomiki.

Specjalizacja i zainteresowania naukowe prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985-1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 do 2015 r. — badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (rezydencja pierwszych Piastów z 2. połowy X w.).