W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków pragniemy przypomnieć, że trwa XXVI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2016 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Na prace czekamy do 30 listopada br.

Więcej informacji na temat XXVI edycji konkursu znajduje się tutaj.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie Warunki uczestnictwa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2016 roku. Prosimy o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–081 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku. Prace w formie elektronicznej (PDF lub Word) można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.pl.

Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon, e-mail).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tysiąca złotych.

W imieniu Kapituły Nagrody
Mgr Leokadia Drożdż
Sekretarz Kapituły