Logo Nagrody im. Jana i Wojciecha WawrzynkówKapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXXI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2021 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie www.instytutslaski.pl w zakładce Nagroda WawrzynkówWarunki uczestnictwa). Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku (wersję elektroniczną można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.pl).  Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (zał. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna na stronie www.instytutslaski.pl w zakładce Nagroda WawrzynkówWarunki uczestnictwa). oraz informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail). Prosimy o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–082 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków.  

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,500  zł.

W imieniu Kapituły Nagrody

Leokadia Drożdż

Sekretarz Kapituły