Nazwa zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej,
zachęcamy do zgłaszania ofert w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2013, do godz. 12:00.