Zmarła Profesor MARIA ŚMIEŁOWSKA (1943-2013). Z wykształcenia była kulturoznawcą i socjologiem.

Urodziła się w Lubichowie na Pomorzu, do Opola przybyła w 1963 r. Tu ukończyła szkołę średnią i studia wyższe oraz założyła rodzinę.

W latach 1975-1996 związana była z Instytutem Śląskim, w którym pełniła m.in. w latach 1986-1992 funkcję sekretarza naukowego. W Instytucie kontynuowała rozpoczętą podczas studiów w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej swoją pasję badawczą nad kulturą regionu. Dokumentowały to tytuły kolejnych rozpraw awansowych – w 1973 r. o uczestnictwie studentów opolskiej WSP w kulturze regionu, w 1983 r. doktorskiej z nauk humanistycznych pt. Wartości i aspiracje społeczno-zawodowe młodzieży wybranych środowisk robotniczych, oraz w 2001 r. – habilitacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie socjologii – Obecności etniczne i narodowe na Śląsku Opolskim: procesy kształtowania tożsamości i relacji międzygrupowych (1999). Zakres poszerzanych od początku zainteresowań Zmarłej dobrze charakteryzuje ocena komisji kierowanej przez prof. dra hab. Krzysztofa Frysztackiego w 1995 r., w której podkreślono: “badania dr Marii Śmiełowskiej stanowią wartościowy łącznik między nurtem społeczno-historycznym i badań socjologicznych w PIN – Instytucie Śląskim w obrębie szeroko rozumianej kultury śląskiej” – oraz Jej komentarz, w którym interpretowała to, iż są one “przede wszystkim analizami diachronicznymi, tam gdzie temat wymaga ukazania procesów przemian form kultury symbolicznej, a ich aktualnej jakości jako rezultatu kontinuum”.

Pracując w Instytucie Śląskim opublikowała m.in. rozprawy: Wartości i aspiracje zawodowe młodzieży pracującej w zakładach wielkoprzemysłowych województwa opolskiego (1984) i Problemy uczestnictwa w kulturze. Z badań przeprowadzonych wśród pracowników zakładów wielkoprzemysłowych województwa opolskiego (1985).

W pamięci współpracowników Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu Profesor Maria Śmiełowska pozostanie jako ceniona, miła i uczynna Koleżanka.