W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków pragniemy przypomnieć, że trwa XXIX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2019 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Na prace czekamy do 30 listopada br.

 

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie www.instytutslaski.com w zakładce Nagroda im. J. i W. Wawrzynków – Warunki uczestnictwa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku (wersję elektroniczną można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.pl).  Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (zał. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna na stronie www.instytutslaski.com w zakładce Nagroda im. J. i W. Wawrzynków – Warunki uczestnictwa) oraz informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail). Prosimy o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–082 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,6 tysiąca złotych.

 

W imieniu Kapituły Nagrody

Leokadia Drożdż

Sekretarz Kapituły