• ISSN: 0039-3355 
  • Rok wydania: 2017
  • cena: 25,00 PLN

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

Marcin K l e m e n s k i, Fundacje klasztorów augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu
Marcin M u s i a ł, Chronica de origine et constitutione Provinciae Bohemiae o. Bernarda Sanninga (1678 rok) jako środek kształtowania nowożytnej tożsamości czeskich reformatorów
Jerzy G o r z e l i k, Drewniany kościół na Górnym Śląsku jako miejsce pamięci (do 1945 roku)
Sebastian R o s e n b a u m, „Defilada niemieckich katolików”. Walne zgromadzenia Verband deutscher Katholiken in Polen w województwie śląskim 1925-1938

***

Adriana D a w i d, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 2)
Zbigniew B e r e s z y ń s k i, Pod znakiem dynamicznego rozwoju. Strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Część 2. Załamanie strategii gospodarczej PZPR i Czerwiec ’76 w województwie opolskim

MISCELLANEA I MATERIAŁY

Agata H a a s, Poseł krotochwilny Mac Lac… jako XVII-wieczna śląska komedia rybałtowska
Tomasz G a c e k, Perski książę na Śląsku w 1923 roku? Wyniki wstępnych badań
Edmund P j e c h, Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego w czasach republiki weimarskiej
Bartłomiej S t a w i a r s k i, Akt fundacyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie z 17 maja 1928 roku
Kinga W o ź n i a k o w s k a, Sanatorium przeciwgruźlicze Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Sokołowsku w latach 1946-1950

PRZEGLĄDY

Lidia P r z y m u s z a ł a, Dorota Ś w i t a ł a – T r y b e k, O powstającym leksykonie dziedzictwa kulinarnego Śląska
Justyna R o k i t o w s k a, XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

IN MEMORIAM

Prof. dr hab. Jan Rajman (1935-2017) (Michał Lis, Robert Rauziński)
Prof. de hab. Mečislav Borák (1945-2017) (Piotr Pałys)
Roman Wawrzynek (1938-2017) (Leokadia Drożdż)