Zapraszamy do zakupu i lektury nowej, ponad 600-stronicowej monografii wydanej przez Instytut Śląski: Renata Sołtysek, “Bogu na chwałę, nam na zbawienie”. Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej (1945–1989).

„Śląsk Opolski doczekał się wreszcie niezwykle interesującej monografii dotyczącej budownictwa kościołów w latach 1945–1989, opartej na solidnych podstawach źródłowych, która na tle wcześniejszych publikacji odnoszących się do zbliżonych zagadnień prezentuje się jako dzieło w pełni dojrzałe, indywidualne, wyróżniające się nie tylko poprawnością metodologiczną, ale i kompozycją oraz kompleksowym doborem wyselekcjonowanego materiału źródłowego. Zdecydowana większość cytowanych dokumentów nie była dotychczas wykorzystana przez badaczy […]. Zasadnicza narracja została zaprezentowana w pięciu rozdziałach, a każdy z nich został podzielony na podrozdziały, te zaś na paragrafy. Tak szczegółowy podział treści rozprawy nie tylko ułatwia jej lekturę, ale świadczy o dobrym opanowaniu materiału źródłowego i ogólnej wiedzy historycznej jej Autorki, dr Renaty Sołtysek (ur. 1962 r.), pasjonatki dziejów Śląska Opolskiego w XIX i XX wieku, wieloletniego pracownika Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu […]. Nie można w tym miejscu nie odnieść się również do obszernych aneksów stanowiących integralny element dysertacji, a szczególnie do Aneksu oznaczonego rzymskim numerem III oraz kolejnego Aneksu, oznaczonego numerem IV. To – obok pozostałych aneksów – niezwykłe kompendium wiedzy o 168 śląskich świątyniach wzniesionych na Śląsku Opolskim nie tylko w latach Polski Ludowej 1945–1989, ale w całym okresie powojennym (1945–2021), to historia ich powstania z interesującymi detalami o trudnościach uzyskania pozwoleń i tzw. nielegalnym budownictwie, opowieść o ofiarności i samozaparciu wiernych, informacje o budowniczych, których biogramy podano w przypisach […]. Rozprawę oceniam niezwykle wysoko. Jej Autorka wykazała się wielką pracowitością, doskonałą znajomością źródeł i ich interpretacją, zgromadziła właściwą literaturę przedmiotu i należycie ją wykorzystała. Postawiła właściwe pytania badawcze, zastosowała adekwatne do poruszanych zagadnień metody. Dysertacja jest źródłem cennych informacji, nieznanych dotychczas w literaturze przedmiotu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom językowy rozprawy. Jest wyjątkowo ciekawa i potrzebna; posiada charakter nowatorski. Rozprawa, która powstała pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Hanicha, należącego do wybitnych i cenionych znawców historii Śląska Opolskiego, może okazać się wzorcową dla tego typu opracowań w przyszłości […]. Publikację rozprawy uważam wręcz za konieczną”.

(Z recenzji ks. prof. zw. dr hab. Józefa Mareckiego
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Wydana w tym roku książka zdążyła doczekać się już szeregu przychylnych recenzji w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej: