Collo16-PL-m8 – 9 listopada 2016 r.
W tym roku, organizatorzy „Colloquium Opole 2016”, włączając się z jednej strony w międzynarodową dyskusję o problemie migracji, integracji, ale również starzejącego się społeczeństwa we współczesnej Europie, a z drugiej – zachowując tradycję międzynarodowej debaty podczas, której zderzają się różne i uwarunkowane narodowo spojrzenia na te same problemy wzajemnych stosunków, pragną zaprosić do udziału w interdyscyplinarnym spotkaniu naukowym, podczas którego problem ten będzie podejmowany w szczęściu odsłonach:

  1. generalnego spojrzenia na problem migracji w Europie ze społeczno-politycznej i międzynarodowej perspektywy w formule polsko-czesko-niemieckiej dyskusji,
  2. porównania działań podejmowanych w Polsce, Czechach i Niemczech, a także innych krajach Unii Europejskiej wobec problemu migracji oraz ich dotychczasowych rezultatów,
  3. porównawczej analizy narracji o problemie i zagrożeniach związanych z napływem uchodźców i imigrantów do Europy prezentowanych w mediach,
  4. refleksji na temat zagadnienia społeczno-kulturowej integracji na bazie polsko-czesko-niemieckich przykładów,
  5. retrospektywnego spojrzenia na doświadczenie migracji w polskiej, niemieckiej i czeskiej historii oraz oceny znaczenia tego doświadczenia dla współczesnej tożsamości Polaków, Czechów i Niemców,
  6. dyskusji o perspektywach zmian, jakie może wywołać kryzys migracyjny w Europie w obszarze politycznym, społeczno-ekonomicznym i kulturowo-tożsamościowym.

Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2016”, wyrażając polsko-czesko-niemiecki głos w debacie na temat zjawiska migracji we współczesnej Europie, nakreślone wyżej zagadnienia chcą omówić w ramach problemowo podzielonego programu konferencji, obejmującego:

  • sesję inaugurującą obrady,
  • 4 sesje tematyczne oraz
  • dyskusję panelową, która z jednej strony będzie miała na celu podsumować dwudniowe obrady, z drugiej – wyznaczyć perspektywy omawianego problemu.

Inauguracja konferencji tradycyjnie odbędzie się w opolskim Ratuszu (8.11.2016), w drugim dniu obrady przeniosą się do siedziby Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.
Konferencję otworzy polsko-czesko-niemiecka dyskusja, w której wezmą udział: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka i Evžen Tošenovský oraz deputowany do Landtagu Saksonii dr Stephan Mayer.

Program konferencji w wersji polskiej i niemieckiej do pobrania tutaj:

Program PL (PDF)

Programm DE (PDF)