Międzynarodowa Konferencja “Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej.
Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim III.
Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych.
Aspekty historyczne, społeczne i językowe”
Instytut Śląski – Opole, 17–18 maja 2023 r.

W październiku 2019 r. Instytut Śląski zainaugurował cykl międzynarodowych konferencji naukowych pod zbiorczym tytułem: „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim”. Obecnie intencją organizatorów cyklu jest kontynuacja tego długofalowego programu badawczego poświęconego problematyce wielojęzyczności. Realizując to zamierzenie, Instytut Śląski organizuje trzecią edycję konferencji, tym razem dedykowaną historii oraz współczesnej sytuacji szkolnictwa mniejszościowego w Polsce.
Obrady konferencji będą podzielone na dwa zasadnicze bloki. W pierwszym głos zabiorą badacze dziejów szkolnictwa mniejszościowego. Drugi natomiast przyjmie format spotkania praktyków realizujących zadania edukacyjne w ramach poszczególnych mniejszości narodowych w Polsce.

W trakcie konferencji chcemy poruszyć między innymi następujące zagadnienia:
– dzieje szkolnictwa poszczególnych mniejszości narodowych i grup etnicznych,
– jego rola w podtrzymywaniu języka i świadomości narodowej,
– rozwiązania prawne i stosunek aparatu państwowego do kwestii szkolnictwa mniejszościowego,
– współczesna sytuacja szkolnictwa mniejszościowego,
– rozwiązania prawne i ustrojowe,
– wyzwania współczesności.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności historyków, politologów, językoznawców, kulturoznawców, praktyków szkolnych i działaczy stowarzyszeń edukacyjnych, przedstawicieli administracji, realizujących zadania w zakresie szkolnictwa mniejszościowego oraz pasjonatów tematyki.

 

Źródło ilustracji:
«Mały Polak w Niemczech. Dodatek do “Polaka w Niemczech”», Nr 10, Rok VIII, 1933