Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że zgodnie z Regulaminem Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków oraz w porozumieniu z przedstawicielem rodziny Patronów p. Jackiem Wawrzynkiem skład Kapituły został rozszerzony przez dr. Bartosza Kuświka, dyrektora PIN–IŚ o dr hab. Brygidę Solgę, prof. PIN–IŚ, pracownika PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i Politechniki Opolskiej.

Dr hab. Brygida Solga, prof. PIN–IŚ – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia wyższe ukończyła w 1993 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych, na specjalności geografia regionalna. W tym samym roku podjęła pracę w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk ekonomicznych, nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, uzyskała w 2001 r. W 2003 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Regionalnej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Ekonomii i Zarządzania) Politechniki Opolskiej. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2016 r. jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz w PIN–Instytucie Śląskim na stanowisku profesora  nadzwyczajnego.

W swoim dorobku naukowym dr hab. Brygida Solga – jako autor lub współautor – posiada około 150 publikacji. Od 2008 r. (10 ostatnich lat) uczestniczyła w ponad 70 różnych konferencjach, seminariach i posiedzeniach Komitetów PAN, w tym w 24 konferencjach międzynarodowych. Uczestniczyła w wyjazdach studialnych do Akademii Ewangelickiej w Mülheim (Niemcy), do siedziby Komitetu Regionów UE i sekretariatu NATO w Brukseli oraz do Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Wyższej Szkoły w Ludwigshafen (Niemcy). Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Opolskim.

W latach 2003–2016 była członkiem Rady Naukowej PIN–Instytutu Śląskiego w Opolu, a od 2012 r. do nadal jest członkiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W latach 2002–2012 była zastępcą kierownika Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, a od lipca 2012 r. jest jego kierownikiem. W 2013 r. pełniła obowiązki kierownika Katedry Polityki Regionalnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, a od marca 2016 r. jest jej kierownikiem. Dr hab. Brygida Solga od 2011 r. jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Od 2012 r. jest członkiem grupy ekspertów Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, inicjującej i wspierającej badania naukowe popularyzujące wiedzę na temat migracji. Od 2018 r. jest członkiem Kapituły Konkursu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę doktorską i magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko.

W latach 2012–2018 była członkiem Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Central and Eastern European Migration Review” i do nadal jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Śląskie”, znajdującego się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2000 r. jest sekretarzem Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu współpracującego z PIN–Instytutem Śląskim w inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz upowszechnianiu ich wyników. Od 2004 r. jest sekretarzem Centrum Badań Migracji Zagranicznych PIN–Instytutu Śląskiego w Opolu.

Aplikacyjny wymiar zainteresowań naukowych rozwija w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu, której jest członkiem od 2008 r. W 2012 r. decyzją Marszałka Województwa Opolskiego została zaangażowana jako ekspert zewnętrzny do prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, który uchwalono w grudniu 2012 r.

Sekretarz kapituły

Leokadia Drożdż