Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. Kazimierza Szczygielskiego, prof. PIN-IŚ

Msza św. odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 11:00
w starej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.
O godz. 12:00 nastąpi wyprowadzenie zwłok.

 

WSPOMNIENIE

Dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PIN-IŚ

 

Profesor Kazimierz Szczygielski urodził się 16 listopada 1946 r. w Dziećmarowie w gminie Baborów w rodzinie o korzeniach społeczności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, wysiedlonej po II wojnie światowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1960 r., a następnie liceum ogólnokształcącego w Głubczycach w 1964 r. podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, kierunku geografia. Po ukończeniu studiów w 1969 r. podjął pracę w Zakładzie Demografii i Osadnictwa Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych w Opolu, zajmując się problematyką ludnościową i zagadnieniami osadniczymi.

W 1977 r. został zatrudniony w Instytucie Śląskim w Opolu, pracując najpierw w Zakładzie Socjologii i Demografii, a następnie w Zakładzie Demografii. W 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk geograficznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1987 r. z tytułu osiągnięć naukowych praca uzyskała nagrodę indywidualną trzeciego stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Wojewody Opolskiego za najużyteczniejszą pracę doktorską w województwie opolskim w tamtym okresie.

W 1991 r., nie rezygnując z pracy w Instytucie Śląskim, prof. Kazimierz Szczygielski podjął działalność publiczną, zostając posłem na Sejm w trzech kolejnych kadencjach (1991-2001). Uczestniczył bezpośrednio w konstrukcji około 20 ustaw z zakresu samorządu, ochrony środowiska, planowania, polityki przestrzennej i mieszkaniowej. Po rezygnacji z działań publicznych w 2001 r., prof. Kazimierz Szczygielski kontynuował prace badawcze w Instytucie Śląskim w Opolu, do 2012 r. kierując Zakładem Badań Regionalnych. W 2002 r. rozpoczął  pracę na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (obecnie Wydział Ekonomii i Zarządzania), w Katedrze Polityki Regionalnej, którą kierował w latach 2013-2016. Od 2004 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, nadany Uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Profesor Kazimierz Szczygielski prowadził szeroką działalność naukowo-organizacyjną oraz doradczo-ekspercką. Był członkiem Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Zespołu ds. Polityki Regionalnej przy Zarządzie Województwa Opolskiego i Zespołu Doradców Marszałka Województwa Opolskiego, Rady Programowej dla opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,  Zespołu Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego ds. opracowania kryteriów doboru projektów kluczowych, Rady Programowo-Technicznej Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Opolu oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich w Opolu. Za działalność zawodową i publiczną Profesor otrzymał tytuł Zasłużony dla Opolszczyzny i Zasłużony dla miasta Opola.

Wszystkie prace Profesora poświęcone były społeczności i człowiekowi. W sposób umiejętny potrafił łączyć teorię oraz wyniki badań naukowych z praktyką życia społecznego i ekonomicznego, co znalazło swoje szerokie odzwierciedlenie m.in. w koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej. Profesor jako promotor tej koncepcji, kompleksowo i wielostronnie uzasadniał obecność jej realizacji w województwie opolskim. Problemy, które były przedmiotem badań prof. Szczygielskiego, są zawsze aktualne w zmieniających się warunkach społecznych i tym samym cennym źródłem informacji dla podmiotów i osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki rozwoju w regionie.

Opracowała: Brygida Solga