Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 7 grudnia 2022 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.
Spotkanie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

W pierwszej części zebrania mgr Robert Wieczorek zaprezentuje najnowszy 90. tom „Studiów Śląskich”.
Następnie dr Marzena Muszyńska, autorka artykułu pt. Ze studiów nad leksyką pszczelarską, zamieszczonego w prezentowanym tomie czasopisma, przybliży zebranym gwarę pszczelarzy ze Śląska i innych regionów Polski na tle oficjalnego nazewnictwa encyklopedycznego dopełnionego dokumentacją historyczną ze słowników języka polskiego i skonfrontowanego z ponadlokalną „mową praktykujących pszczelarzy” uobecnianą w Internecie.

Dr Marzena Muszyńska – dr nauk humanistycznych, językoznawca, pracownik Zakładu Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego w Opolu, autorka szeregu publikacji naukowych w czasopismach językoznawczych. Doktoryzowała się w r. 2006 na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. J. Miodka. Debiutowała w 2004 r. artykułem pt. Genetivus et accusativus singularis nominis substantivi generis masculini (RKJ WTN, t. 30) – pozostając w kręgu zagadnień dotyczących gramatyki historycznej języka polskiego publikuje w 2008 r. artykuły o czasownikach: Rekcja dopełniaczowa czasowników w dziewiętnastowiecznych śląskich i mazurskich pieśniach ludowych („Studia Śląskie”, t. 67); Historyczna składnia dopełniaczowa czasowników w pieśniach kościelnych („Studia Slavica”, nr 12), będące pokłosiem rozprawy doktorskiej pt. Składnia dopełniaczowa czasowników w dawnej i współczesnej polszczyźnie, wydanej przez Instytut Śląski w r. 2009. Praca w Zakładzie Badań Śląskoznawczych ukierunkowała jej zainteresowania w stronę dialektologii i tematyki śląskiej, w efekcie czego powstał cykl o wspólnej tematyce: Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska i podtytułach: Leksemy opisujące wygląd [w:] Kalejdoskop tematów śląskich, red. K. Kossakowska-Jarosz, Opole 2011; Formacje opisowe i deminutywno-hipokorystyczne, RKJ WTN, t. 38 (2011); Leksemy dotyczące niegrzecznych chłopców, RKJ WTN, t. 39 (2012).
Autorka najchętniej występuje w roli badacza obserwującego budowę wyrazów (słowotwórstwo) i dociekającego ich pochodzenia (etymologia), stąd kolejne publikacje: Czasowniki onomatopeiczne w gwarach Śląska na tle słowiańskim. Leksemy opisujące głosy i zachowania ptaków, RKJ ŁTN, t. 59 (2013); Formacje rzeczownikowe z sufiksalnym -dło w gwarach Śląska, RKJ WTN, t. 41 (2015), w tym publikacja ostatnia zamieszczona w t. 90 „Studiów Śląskich”. Od 2007 r. pracuje w zespole językoznawców Instytutu Śląskiego i współtworzy hasła do wielotomowego Słownika gwar śląskich.

Mgr Robert Wieczorek – socjolog, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Od 2012 r. pracownik naukowy w Instytucie Śląskim, współorganizator konferencji międzynarodowej i współredaktor serii tomów pokonferencyjnych „Colloquium Opole” od 2017 r., sekretarz redakcji interdyscyplinarnego czasopisma śląskoznawczego „Studia Śląskie”. W swojej pracy podejmuje zagadnienia rozwoju regionalnego i polityk europejskich w woj. opolskim.